Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Bahagian Pusat Tanggungjawab Negeri Pulau Pinang

UNIT PENTADBIRAN

 • Mengurus tadbir kontrak-kontrak penyelenggaraan kebersihan, Mahkamah Negeri.
 • Mengurus tadbir kontrak-kontrak perjanjian jabatan.
 • Mengurus tadbir hal berkaitan keselamatan Mahkamah.
 • Mengurus tadbir kenderaan jabatan, kad akses dan parkir.
 • Mengurus permohonan Pas Pengenalan Jabatan dan Kad Kuasa.
 • Mengurus dan melaksana semua jenis perolehan secara pembelian terus, sebutharga dan e-Bidding.
 • Mengurus tadbir Aset Alih dan Tak Alih dan Stor.
 • Mentadbir urus keselamatan Fail Jabatan mengikut Akta Rahsia Rasmi dan Arkib Negara.
 • Mengurus permohonan pinjaman perumahan, komputer dan kenderaan.
 • Mentadbir urus penyelenggaraan akses Internet dan talian telefon.

 

UNIT PERKHIDMATAN

 • Merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia dan perjawatan  jabatan.
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan urusan perkhidmatan.
 • Mengurus tadbir urusan perkhidmatan dari segi pengesahan dalam perkhidmatan, pelanjutan tempoh percubaan, kemasukan dalam jawatan berpencen, pemangkuan dan kenaikan pangkat, penanggungan kerja, pertukaran dan persaraan.
 • Mentadbir pengurusan Rekod Perkhidmatan.
 • Menyedia Penyata Perubahan Pendapatan (Kew.8) bagi Pergerakan Gaji Tahunan, Kelayakan Elaun dan Kemudahan mengikut peraturan semasa.  
 • Mengurus tindakan tatatertib.
 • Mengurus Pengisytiharan Harta.
 • Menganjur kursus dalaman.
 • Mengurus permohonan ke Luar Negara.
 • Mengurus urusan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan.
 • Mentadbir dan memantau sistem HRMIS.
 • Mengurus pencalonan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan dan Negeri.

 

UNIT KEWANGAN

Hasil

 • Mengurus, mentadbir dan melaksanakan hal berkaitan hasil kerajaan daripada terimaan hasil hingga pengeluaran resit melalui sistem ecf.
 • Mengurus, mentadbir dan bertanggungjawab terhadap akaun deposit Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi.
 • Menyelenggara akaun amanah buku lejar dan baki perseorangan.
 • Bertanggungjawab dalam menyediakan baucer bayaran berserta dokumen sokongan bagi bayaran balik deposit.
 • Menyemak dan menyelenggara Penyata Penyesuaian Amanah, Deposit dan Hasil.

 

Bayaran/Akaun

 • Mengurus semua jenis bil dan tuntutan di bawah Bajet Mengurus dan Bajet Tanggungan.
 • Mengurus Panjar Wang Runcit.
 • Mengurus  pembayaran gaji.
 • Mengeluarkan Pesanan Tempatan dan memproses baucar bayaran berkaitan.
 • Menyelenggara pentadbiran kontrak jabatan di dalam sistem ePerolehan.
 • Menyemak dan menyelenggara Penyata Penyesuaian mengurus dan pembangunan.
 • Menjana dan menyelenggara semua laporan kewangan

 

UNIT PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN

 • Merancang, menyedia dan memperincikan setiap perancangan Pembangunan Fizikal bagi Mahkamah Negeri Pulau Pinang dari semua aspek Kejuruteraan.
 • Mengurus dan melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan bagi SEMUA DISIPILIN KEJURUTERAAN, memastikan bangunan dan fasiliti Mahkamah Negeri Pulau Pinang berfungsi dengan baik.
 • Kajian semula keperluan / tambahan fasiliti berpandukan penambahan semasa fungsi bagi Mahkamah Negeri Pulau Pinang.
 • Memastikan penyelenggaraan Mekanikal, Elektrikal, Sivil dan arkitek Mahkamah Negeri berjalan dengan baik dan mengikut tatacara Kejuruteraan yang betul serta memenuhi kehendak jabatan.

 

UNIT KESELAMATAN

 • Memantau tugas-tugas Pengawal Keselamatan swasta dari masa ke semasa.
 • Mengawasi pekerja-perkerja kontrak melakukan kerja di bangunan mahkamah.
 • Memastikan setiap pelawat yang berurusan di mahkamah didaftarkan & memakai Pas Keselamatan.
 • Membuat rondaan keselamatan di dalam dan luar bangunan mahkamah serta sempadan kawasan bangunan mengikut jadual.